Eshop

login 

ZÁRUKA

 

Na opravu spotrebiča poskytujeme 6 mesačnú záruku. 

Dĺžku záručnej doby určuje  zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (OZ). Podľa novely  OZ (zákon č. 150/2004 Z.z) platí na spotrebný  tovar predaný od 1.4.2004 záručná doba 24 mesiacov. Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť.          

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.  Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Vyhlásením v záručnom liste  vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť   záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

V prípade opravy veci po uplynutí určenej záručnej doby ide o  pozáručný servis,  na ktorý   sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ v §§ 652 – 656 (osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci). Podľa § 653 OZ je záručná doba na vykonanú  opravu  3 mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.

Ďalšie informácie  o záručných  dobách a povinnostiach predávajúcich v reklamačnom konaní   nájdete na internetovej stránke www.soi.sk/Rady