Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ ste naším návštevníkom. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a zároveň Vás uisťujeme, že vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou.

Osobné údaje sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je webová stránka pracky-umyvacky.sk. Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom. Taktiež určuje sprostredkovateľov, ktorých k spracúvaní osobných údajov môže využívať.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme s vámi mohli nadviazať kontakt.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Aby sme mohli merať, ako sa Vám tu páči, kde trávite najviac času a kam klikáte, používame ďalších poskytovateľov služieb pre určité sprostredkovateľské operácie, vďaka ktorým zhromažďujeme určité informácie ako IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a ich prvky (napríklad odkazy), na ktoré kliknete.

  • Elementor téma a jej integrovaný kontaktný formulár – Kontaktný formulár Elementor témy umožňuje pridávanie komentárov pod články a spracúva osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Elementor.
  • Google Analytics – Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (zelený zámok, čo je vedľa našej URL adresy) a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR nariadenia.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od www.pracky-umyvacky.sk  prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť, či www.pracky-umyvacky.sk osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
  • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z www.pracky-umyvacky.sk k inému subjektu
  • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@pracky-umyvacky.sk. Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

Používame cookies k vylepšeniu našich webových stránok a služieb, ktoré vám ponúkame.